Skoč na navigáciu obsah

Generátory dusíka - PARKER

Generátory dusíka NITROSource PSA obsahujú dvojpriestorové adsorpčné komory z pretláčaného hliníka, ktoré sú naplnené uhlíkovým molekulárnym sitom. Čistý stlačený vzduch vstupuje do spodnej časti pracovnej komory, ktorá práve vyvíja dusík a prúdi cez molekulárne sito smerom hore. Kontaminujíce látky – kyslík a ostatné stopové plyny – sú zachytené v molekulárnom site, pričom molekuly dusíka sú cez sito prepustené. Súčasne v druhej kolóne prebieha režim regenerácie, pri ktorom sa z molekulárneho síta vylúčia všetky kontaminujíce látky.

Nový koncept využíva spoľahlivú metódu tlakovej cyklickej adsorbcie (Pressure Swing Adsorption — PSA), ktorú dopĺňa o úplne nový špeciálny systém „ekvalizácie tlakov“ a je doplnený unikátnym systémom riadenia (Energy Saving TechnologyEST). Vyrovnávaním pretlaku v adsorbčných komorách s molekulárnym sitom (Carbon Molecular Sieve — CMS) behom pracovných cyklov sa dosiahne značne nižší pomer medzi potrebným množstvom stlačeného vzduchu a výstupným objemom dusíka (v priemere o 20 %), a tým k značným úsporám energie.

Generátory dusíka novej generácie NITROSource Parker domnick hunter sú postavené pre výstupný tlak dusíka až 13 bar, čo znamená ďalší ekonomický prínos, pokiaľ zoberieme do úvahy, že nie je nutné stanicu výroby plynu dopĺňať o dotláčací kompresor.

Hlavné parametry generátorov dusíka NITROSource:

  • Čistota dusíka je trvalo zabezpečená pomocou zabudovaného analyzátora vrátane ByPass.
  • Životnosť je 10 a viac rokov bez nutnosti výmeny molekulárneho sita
  • Generátor NITROSource je bezpečnejšou, spoľahlivejšou a lacnejšou alternatívou k vysokotlakovým plynovým fľašiam. To sa týká nielen dusíka potrebného pre mikro elektrotechnické montáže, potravinárske účely, balenie v ochrannej atmosfére, ale bežne aj plynu pre bezolovnaté pájkovanie, rezanie laserom, vstrekovanie plastických hmôt, tepelné spracovanie, výrobu polovodičov, či pre laboratórne procesy.

MEMBRÁNOVÉ GENERÁTORY DUSÍKA

Generátory dusíka NitroSource a NitroFlow obsahujú membránové moduly s dutými vláknami, umiestnenými v kompaktnej skrini, vybavenej vlastným ríadiacim systémom a osadenej predfiltráciou vzduchu.

Stlačený vzduch (predsušený na tlakový rosný bod +3°C) vstupuje do prívodnej prípojky generátora, kde je predčistený na vstupných filtroch 1 µm a 0,1 µm. Ďalej je vedený cez adsorbér s aktivnym uhlím pre odstránenie olejových a aromatických výparov a pre elimináciu ozónu. Nakoniec stlačený vzduch prechádza do membránových modulov cez jemný prachový filter.

Membránové moduly sú konštruované pre odlúčenie nežiadúcích plynov (kyslíka a vodných pár) cez priepustnú stenu dutých membránových vlákien. Separované plyny sú odvádzané do okolnej atmosféry, zatiaľ čo produkovaný plyn — dusík je odvádzaný na miesto spotreby.

Princíp separácie:

Odstránenie plynov membránou s dutými vláknami je jednoduché. Mikroskopické duté vlákna umožňujú nežiaducim plynom (kyslíku a vodným parám) prestupovat cez ich steny, kým produkovaný plyn — dusík vystupuje z membrán k ďalšiemu aplikačnému využitiu.

V skutočnosti je však molekulárna separácia o niečo zložitejšia. Vedecký tím Parker Domnick Hunter zaoberajúci sa otázkami aplikácie polymérov vyvinul a vylepšil technológiu membrán z dutých vlákien pre dosiahnutie extrémne vysokého výkonu a stability.

Duté membrány Parker Domnick Hunter sú vyrobené z veľmi pevného priemyselného polyméru – polyfenylenoxidu (PPO). Tento typ plastového materiálu je na jednej strane velmi masívny, ale na strane druhej je tiež veľmi priepustný. Táto vlastnosť znamená, že pre konkrétny objem produkovaného dusíka je potrebný menší počet vlákien a oveľa nižší vstupný tlak vzduchu. Membrány Parker domnick hunter sú skutočne najpriepustnejšími membránami medzi všetkými konkurenčnými výrobkami vo svetovom merítku.

Katalógy