Skoč na navigáciu obsah

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KÚPU A DODANIE TOVAROV SPOLOČNOSŤOU HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., 951 75 Beladice 620, IČO: 36 699 420, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 18952/N


Čl. 1. Úvodné ustanovenia

(1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., 951 75 Beladice 620, IČO: 36 699 420, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 18952/N na strane jednej (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou na strane druhej (ďalej len "Kupujúci"), ktorí uzavierajú kúpnu zmluvu alebo rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len "Zmluva").

(2) VOP Predávajúceho platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, týkajúce sa predaja tovaru alebo vznikajúce v súvislosti s poskytovanými službami, od okamžiku uzavretia Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej Zmluve výslovne dohodnuté inak.

(3) Odlišné ustanovenia od VOP musia byť písomne dohodnuté v Zmluve. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP.

(4) Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a aj objednávky a sú záväzné pre nákupno-predajný proces aj bez uzatvorenia samostatnej písomnej Zmluvy.

Čl. 2. Definície pojmov

(1) Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci, ktoré Predávajúci aktuálne ponúka na predaj Kupujúcemu. Konkrétny druh tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy, je vždy presne definovaný v zmluve a/alebo objednávke.

(2) Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Predávajúcim Zmluvu. Na účely objednávky sa Kupujúcim tiež rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o kúpu tovaru.

(3) Objednávkou sa rozumie ústna, písomná, faxová alebo e-mailom podaná objednávka tovaru, ktorú doručil Kupujúci Predávajúcemu.

(4) E-mailom podanou objednávkou sa rozumie objednávka doručená prostredníctvom elektronickej adresy alebo objednávkového formuláru umiestneného na internetovom portáli Predávajúceho www.hydraflex.sk.

(5) Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar, previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu.

(5) Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

(7) Cenníkom sa rozumie aktuálny ponukový cenník tovaru.

Čl. 3. Objednávka

(1) Objednávku je možné podať akoukoľvek formou podľa čl. 2 odseku 3. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný ústnu alebo telefonickú objednávku písomne potvrdiť.

(2) Za potvrdenie objednávky sa považuje aj potvrdenie políčka „kúpiť“ umiestneného v internetovom obchode (e-shop) na portáli Predávajúceho www.hydraflex.sk.

(3) Objednávku je možné podať aj ústne priamo u  Predávajúceho alebo jeho obchodného zástupcu. (4) Objednávka musí obsahovať:
 • a) presnú identifikáciu kupujúceho:
  • aa) pri fyzických osobách - nepodnikateľoch označenie mena a priezviska, adresy, dátumu narodenia,
  • ab) pri fyzických osobách - podnikateľoch označenie obchodného mena, miesto podnikania, údaj IČO, DIČ/IČ DPH, čísla zápisu v živnostenskom alebo inom registri,
  • ac) pri právnických osobách označenie obchodného mena alebo názvu, sídla, údaj IČO, DIČ/IČ DPH, čísla zápisu v obchodnom registri,
 • b) presné určenie požadovaného druhu, množstva a akosti tovaru,
 • c) termín a miesto dodania tovaru,
 • d) podľa potreby telefónne číslo a e-mailovú adresu.
(5) Pred podaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára je Predávajúci oprávnený požadovať registráciu Kupujúceho, najmä formou registračného formulára. (6) Registrácia Kupujúceho podľa odseku 5 tohto článku obsahuje:
 • a) presnú identifikáciu kupujúceho podľa odseku 4 tohto článku,
 • b) fakturačné údaje Kupujúceho,
 • c) adresu pre doručenie tovaru,
 • d) termín dodania tovaru.
(7) Predávajúci je povinný po doručení objednávky od Kupujúceho preveriť jej obsahové náležitosti a zistí dostupnosť požadovaného tovaru. (8) Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na doplnenie objednávky, ktorá nebude mať základné obsahové náležitosti a určiť mu primeranú lehotu na jej doplnenie. (9) Predmetom objednávky môže byť:
 • a) katalógový Tovar – výrobky zaradené v  sortimente Predávajúceho s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku,
 • b) neobvyklé množstvo katalógového tovaru – množstvo tovaru, ktoré prevyšuje priemerný mesačný predaj daného tovaru.
(10) Ak je Kupujúcim požadovaný tovar k dispozícii v termíne uvedenom v objednávke, alebo ak termín dodania nie je uvedený v objednávke, Predávajúci objednávku potvrdí a potvrdenie objednávky Kupujúcemu náležitým spôsobom oznámi.

(11) Tovar na sklade objednaný do 12:00 (slovom „dvanástej hodiny“) daného dňa bude daný na doručenie v daný deň. Tovar objednaný neskôr bude daný na doručenie nasledujúci deň.

(12) Ak nie je kupujúcim požadovaný tovar momentálne k dispozícii, Predávajúci oznámi túto skutočnosť spolu s predpokladaným termínom dodania tovaru a požiada Kupujúceho o jeho vyjadrenie.

(13) Kupujúci je povinný sa k predpokladanému neskoršiemu termínu dodania tovaru vyjadriť najneskôr do 3 (slovom „troch“) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Predávajúceho o momentálnej nedostupnosti tovaru. Ak tak Kupujúci neurobí, Predávajúci bude považovať objednávku za platnú.

(14) Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v objednávke a zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu v dôsledku uvedenia nepravdivých identifikačných údajov v objednávke.

(15) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany Predávajúceho.

(16) Objednávka na neobvyklé množstvo tovaru musí byť vždy vystavená písomne.

(17) Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie objednávky v prípade, ak má Kupujúci v čase vystavenia objednávky voči Predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

Čl. 4. Zrušenie objednávky

(1) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade objektívnej nemožnosti dodania objednávaného tovaru alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od prvotného dodávateľa tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu.

(2) Kupujúci je oprávnený objednávku kedykoľvek pred jej potvrdením, bez udania dôvodu zrušiť.

(3) V prípade stornovania objednávky tovaru mimo skladových položiek si predávajúci vyhradzuje právo účtovať 100% (slovom „sto percent“) vzniknutých nákladov. To isté platí aj v prípade už vyrobených výrobkov.

(4) Zrušenie objednávky musí obsahovať údaje podľa článku 3 odseku 4 týchto VOP.

Čl. 5. Uzavretie kúpnej zmluvy

(1) Zmluva je platne uzavretá:
 • a) momentom doručenia potvrdenia objednávky Predávajúcim, alebo
 • b) zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim v prípade nepodania objednávky, alebo
(2) Po potvrdení objednávky má Kupujúci právo objednávku stornovať len v prípade, ak Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Čl. 6. Odstúpenie od zmluvy

(1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 (slovom „troch“) pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, a to písomným oznámením. Odstúpením od zmluvy nezaniká právo Predávajúceho na úhradu kúpnej ceny v prípade ak sa jedná o zákazkovú výrobu ,alebo objednanie nezvyčajného množstva tovaru ,ktorého objednávku nie je možné stornovať.

(2) Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, doručené poštou alebo elektronickou poštou a musí byť odôvodnené. Doručením odstúpenia od Zmluvy Zmluva zaniká.

(3) Spolu s písomným odstúpením od Zmluvy musí Kupujúci zaslať Predávajúcemu aj doklad o zaplatení kúpnej ceny.

(4) Pri splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar, a to prevodom na jeho bankový účet a to najneskôr do 15 (slovom „pätnástich“) pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy.

Čl. 7. Práva a povinnosti predávajúceho

(1) Predávajúci je povinný najmä:
 • a) dodať Kupujúcemu tovar na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
 • b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky požadované legislatívne kritéria
 • c) odovzdať Kupujúcemu spolu s tovarom záručný list, dodací list a daňový doklad.
(2) Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar na základe vystavenej faktúry.

Čl. 8. Práva a povinnosti kupujúceho

(1) Kupujúci je povinný najmä:
 • a) prevziať objednaný tovar,
 • b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 • c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
(2) Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

Čl. 9. Kúpna cena

(1) Cena tovaru je stanovená aktuálnym cenníkom Predávajúceho. Predávajúci má právo si cenu si tovaru zistiť telefonicky, prípadne elektronickou komunikáciou.

(2) Predávajúci je oprávnený poskytnúť aktuálny cenník k nahliadnutiu:
 • a) v sídle Predávajúceho,
 • b) vo všetkých svojich prevádzkach,
 • c) a tiež na internetovom portáli www.hydraflex.sk,
 • d) jednotlivo u obchodných zástupcov Predávajúceho.
(3) Dňom vydania nového cenníku sa ruší platnosť staršieho cenníku.

(4) Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch požadovať od Kupujúceho preddavok na kúpnu cenu za objednaný tovar.

(5) Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, prípadných úrokov z omeškania a zmluvných pokút.

(6) Až do zaplatenia celkovej výšky kúpnej ceny tovaru je Predávajúci oprávnený odobrať Kupujúcemu dodaný tovar za ktorý nebola zaplatená kúpna cena. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu pri tejto činnosti plnú súčinnosť a oznámiť mu miesto, kde sa dodaný tovar nachádza.

(7) Kupujúci je oprávnený ďalej predať prevzatý tovar od Predávajúceho. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny tovaru Predávajúcemu, je Kupujúci povinný upozorniť svojich zákazníkov, že dodaný tovar nie je v jeho vlastníctve a v prípade nezaplatenia ceny tovaru je povinný ho vrátiť predávajúcemu. Ak Kupujúci poruší túto svoju informačnú povinnosť, je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny dodaného tovaru za každý deň po predaní tovaru ďalšiemu Kupujúcemu. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

Čl. 10. Platobné podmienky a fakturácia

(1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu fakturovanú kúpnu cenu v dohodnutej výške do 14 (slovom „štrnástich“) dní od vystavenia faktúry.

(2) V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do jej zaplatenia.

(3) Ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru ani po doručenej písomnej výzve Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený zveriť vymáhanie pohľadávky tretej osobe alebo právnemu zástupcovi. Preukázateľné náklady za tieto služby je povinný Kupujúci Predávajúcemu nahradiť.

(4) Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu vymáhať od Kupujúceho.

(5) Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

(6) Ak nie je dohodnuté inak, fakturované sumy (faktúra) sa Predávajúcemu doručujú formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho doručovať faktúry prostredníctvom pošty.

(7) Faktúra sa považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania formou elektronickej pošty Kupujúcemu na e-mailovú adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu nedoručenie faktúry vystavenej elektronicky. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Kupujúcim nie je Predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a faktúra odoslaná elektronicky na adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail sa považuje za doručenú.

Čl. 11. Dodanie tovaru

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar, a to spôsobom dohodnutým v Zmluve.

(2) Predávajúci môže Kupujúcemu dodať tovar:
 • a) v prevádzke Predávajúceho,
 • b) dodaním tovaru na adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke,
 • c) priamo prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho.
(3) Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru ak tovar nemohol dodať:
 • a) z dôvodu prekážky na strane Kupujúceho,
 • b) v prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dojednanej splátky, resp. preddavku,
 • c) v prípade neodvrátiteľnej objektívnej udalosti.
(4) Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený jeho odovzdaním a prevzatím Kupujúcemu alebo osobe určenej Kupujúcim alebo neopodstatneným odmietnutím prevzatia tovaru Kupujúcim.

(5) Ak Objednávka nebude obsahovať miesto dodania tovaru, tovar bude dodaný v mieste prevádzky Predávajúceho, kde si ho môže Kupujúci na vlastné náklady osobne prevziať.

(6) Ak v objednávke nebude uvedený požadovaný termín dodania tovaru, dodávka bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizovaná v čo najkratšom termíne.

(7) Ak objednávka bude obsahovať miesto dodania tovaru, tovar bude Kupujúcemu dodaný do miesta uvedeného v objednávke. Dopravu do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje Predávajúci.

(8) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho dodaní.

(9) Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec Kupujúceho v čase dodávky tovaru.

(10) Ak bol tovar dodaný v rozpore so Zmluvou, Predávajúci dodá Kupujúcemu chýbajúce množstvo tovaru, prípadne mu dodá náhradný tovar zodpovedajúci zmluve; k tomu je však potrebný súhlas predchádzajúci súhlas kupujúceho.

(11) Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu spolu s tovarom aj daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom.

Čl. 12. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

(1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

(2) Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na Kupujúceho v momentom prevzatia tovaru od Predávajúceho.

Čl. 13. Reklamačný poriadok

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby, a to do výšky predaného tovaru alebo výrobku.

(2) Predávajúci poskytuje záruku na predaný tovar v rozsahu danom predpismi a legislatívou, pokiaľ nie je vo faktúre ku predanému tovaru od Predávajúceho výslovne špecifikovaná iná záručná doba.

(3) Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.

(4) Kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomne a musí obsahovať:
 • a) uvedenie dôvodu reklamácie,
 • b) množstvo a druh reklamovaného tovaru,
 • c) uvedenie čísla dodacieho listu a čísla faktúry faktúry,
 • d) prípadnú fotodokumentáciu reklamovaného materiálu.
(5) Reklamáciu nebude možné uznať ak:
 • a) dôjde k prelepeniu alebo poškodeniu plomby,
 • b) dôjde k prelepeniu alebo odlepeniu štítku so sériovým číslom,
 • c) bude tovar mechanicky alebo elektricky poškodený.
(6) Pri reklamácii tovaru je Kupujúci povinný okrem náležitostí podľa odseku 5 predložiť aj doklad o zaplatení kúpnej ceny reklamovaného tovaru.

(7) Neúplnú reklamáciu podľa tohto článku je Kupujúci povinný doplniť chýbajúcimi dokladmi na základe výzvy Predávajúceho v lehote nie dlhšej ako 5 (slovom „päť“) dní.

(8) Pri odovzdaní tovaru podľa článku 6 týchto VOP je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať zrejmé vady tovaru pri jeho odovzdaní a prevzatí, inak jeho právo zaniká.

(9) Za zrejmé vady podľa odseku 8 sa považujú vady viditeľné aj bez vynaloženia odbornej starostlivosti.

(10) Pri zistení skrytej vady na tovare je Kupujúci povinný reklamovať vadu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po jej zistení.

(11) Pri zistení inej vady je Kupujúci vadu reklamovať najneskôr do 3 (slovom „troch“) pracovných dní od dodania tovaru, uplatniť písomnú reklamáciu u Predávajúceho.

(12) Vady, ktoré mohol Kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný písomne reklamovať najneskoršie do skončenia záručnej doby u Predávajúceho.

(13) Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný uskladniť oddelene a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, resp. predaju a to až do vyriešenia reklamácie. Kupujúci je povinný tak urobiť tiež pre obhliadku reklamovaného tovaru predávajúcim.

(14) Kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie v prípade, že výrobok bol používaný v rozpore s technickou dokumentáciou predávajúceho a v rozpore s účelom použitia výrobku.

(15) Uplatnením reklamácie nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu.

(16) Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 14 (slovom „štrnástich“) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady tovaru. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (slovom „tridsať“) dní.

(17) Opätovné podanie reklamácie z toho istého dôvodu alebo neodôvodnenú reklamáciu nie je Predávajúci povinný prešetrovať.

Čl. 14. Osobné údaje a ich ochrana

(1) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje Kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na nevyhnutnú dobu.

Čl. 15. Rozhodujúce hmotné právo

(1) Zmluva a z nej vyplývajúce práva a povinnosti sa medzi tuzemskými osobami vždy riadi slovenským právom.

(2) Tuzemskou osobou sa rozumie občan Slovenskej republiky a právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

(3) Ak je jednou zo zmluvných strán cudzozemec, zmluva a z nej vyplývajúce práva a povinnosti sa riadi slovenským právom, pokiaľ zmluvné strany výslovne nezvolia právo iného štátu.

(4) Cudzozemcom je iná osoba ako osoba uvedená v odseku 2 tohto článku.

Čl. 16. Rozhodovanie sporov

(1) Všetky spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú riešiť podľa možnosti dohodou.

(2) Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi tuzemskými účastníkmi zmluvy, spory vzniknuté z právnych vzťahov ktoré vyplývajú zo zmluvy alebo ktoré súvisia so zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov ako aj právnych vzťahov ktoré súvisia s touto zmluvou, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto rozhodcovskej doložky predložia buď na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici zriadeného pri spoločnosti Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14652/S alebo všeobecnému súdu, ktorého právomoc je daná podľa príslušných procesných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet sporu. Zmluvné strany sa dohodli, že výber súdu (opciu) môže uskutočniť ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom pre platnosť vykonanej opcie nie je potrebný súhlas druhej zmluvnej strany. Postup v rozhodcovskom konaní sa riadi zák.č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a vnútornými predpismi vybraného rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podradia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre nich konečné, záväzné a vykonateľné.

(3) Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi účastníkmi zmluvy s medzinárodným prvkom, budú sa spory rozhodovať v rozhodcovskom konaní podľa odseku 2) tohto článku. Pripúšťa sa dohoda strán  o príslušnosti zahraničného stáleho rozhodcovského súdu. Strany sa zaväzujú rozhodcovský nález splniť v lehotách v ňom uvedených.

Čl. 17. Záverečné ustanovenia

(1) Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy a o ktorých sa dozvedia v súvislosti s jej plnením, a zároveň súhlasia s tým že ich nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán platí aj po skončení platnosti uzatvorenej zmluvy.

(2) Kupujúci súhlasí s tým, že VOP a ich aktualizácie zverejnené na oficiálnom internetovom portáli Predávajúceho www.hydraflex.sk sa považujú za doručené Kupujúcemu dňom ich zverejnenia a Kupujúci s ich znením prejavil súhlas odoslaním objednávky.

Čl. 18. Platnosť a účinnosť VOP

(1) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 30.4.2013.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Na analýzu návštevnosti a pre marketingové účely používame súbory cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, v prípade Vášho súhlasu, poskytujeme aj tretím stranám, ktoré nám poskytujú nástroje na analýzu a marketing. Tretie strany môžu informácie skombinovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás získali a následne môže prísť k ich prenosu mimo EÚ. Viac informácií nájdete v cookies.

Odmietnuť   Prispôsobiť